Obchodní podmínky – soutěž

I. Úvodní ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webových stránkách pořadatele.

1.2. Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových stránkách Pořadatele.

II. Definice použitých pojmů

2.1. Pořadatelem je společnost SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, se sídlem Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty.

2.2. Webové stránky pořadatele jsou: www.mollio.cz

2.3. Soutěžícím je osoba, která uskutečnila objednávku na webových stránkách pořadatele a následně ji v plné výši uhradila bankovním převodem či platební kartou v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.4. Soutěžícím je Zákazník účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.5. Výherců Soutěže je (9), slovy: devět Zákazníků, kteří jsou vždy 1.1 každý rok automaticky vylosovaní a následně jim je zaslán e-mail a SMS zpráva na telefon, který obdrželi. V případě, že se na základě e-mailu a SMS zprávy Výherce sám neozve Pořadateli na kontaktní údaje sdělené v e-mailu, pak je Pořadatel povinnen kontaktovat Výherce ještě telefonicky a následně korespondenčně na adresu, kterou uvedl ve své objednávce.

2.6. Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušných webových stránkách, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.7. Začátkem Soutěže je den, kdy je soutěž zveřejněná na webových stránkách Pořadatele prostřednictvím banneru.

2.8. Koncem Soutěže je každý 1. den v kalendářním roce označen. Tento den se bere jako ukončení Soutěže a Vyhlášení Soutěže. Následně běží nová soutěž.

III. Obecná pravidla

3.1. Soutěží se mohou účastnit všichni registrovaní i neregistrovaní uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

3.3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4. Soutěž je považována za zahájenou v momentě zveřejnění nového grafického banneru na webových stránkách.

3.5. Soutěžící se do Soutěže zapojí tím, že závazně uskuteční objednávku na webových stránkách Pořadatele a následně ji uhradí v plné výši.

3.6. Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.7. Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou (PPL, DPD či Zásilkovna).

3.8. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.9. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1. Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3. Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do nejdéle 30 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď e-mailově, SMS či telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.

4.5. V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 30 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch nově Pořadatelem vylosovaného Výherce. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6. Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti, v případě že jej má.

4.7. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1. Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které uvedl a e-mail, který uvedl Výherce při dokončení objednávky na webových stránkách pořadatele.

5.2. Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.

5.3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje

6.1. Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6.2. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s právnickým subjektem Pořadatele (např. daná organizace či osoba nevyhlašuje společně s právnickým subjektem Pořadatele příslušnou soutěž). Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.

6.3. Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel webových stránkách Pořadatele dokončením objednávky potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách.

7.3. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 17.11.2022.